Kotikuntoutuksen harjoittelua Wellness Centerillä

7.6.2023

Savonia-ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijat suorittavat useita työelämäharjoitteluita opintojensa aikana. Toisen opiskeluvuoden eli 3. lukukauden opintoihin kuuluu Kuntoutus-harjoittelu, jossa keskeisenä teemana on konkretisoida fysioterapian ja kuntoutumisen prosesseja oikean asiakkaan kanssa. Opetussuunnitelmaan on kirjattu harjoittelun tarkemmat oppimistavoitteet, joihin pääset tutustumaan tästä. Syyslukukaudella 2023 Kuntoutus-harjoittelun asiakasryhmänä ovat iäkkäät ihmiset ja kuntoutus tapahtuu asiakkaiden kotiympäristöissä.Iäkkäiden ihmisten itsenäisen toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen on keskeinen tavoite väestön vanhetessa. Tähän tavoitteeseen vastaa toimintakykyä edistävä kotikuntoutus, johon tämä harjoittelu paneutuu.

Kotikuntoutus on iäkkään ihmisen omassa kodissa ja sen lähiympäristössä tapahtuvaa kuntoutuksen ammattilaisen yhdessä kuntoutujan kanssa toteuttamaa toimintaa. Tässä harjoittelussa fysioterapian opiskelijat harjoittelevat kotikuntoutuksen toteuttamista taustatukenaan ja ohjaajinaan kuntoutuksen ammattilaiset. Kotikuntoutukseen liittyy aina asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn laaja-alainen arviointi käyttäen Suomessa suositeltuja toimintakykymittareita (Äijö ym. 2021). Erityisen tärkeää on kuntoutujalähtöinen kotikuntoutuksen sisällön suunnittelu, joka vastaa kuntoutujan tavoitteisiin. Kotikuntoutuksen toteuttaminen tulee olla intensiivistä ja nousujohteista. Mielekäs ja motivoiva harjoitteluohjelma kannustaa iäkkäitä ihmisiä harjoitteluun. Samalla opiskelijoiden kanssa toiminta tuo arkeen mielekästä toimintaa, sosiaalisia tapaamisia edistäen näin myös kokonaisvaltaisesti iäkkään toimintakykyä. Oikea-aikaisella kotikuntoutuksella on keskeinen rooli iäkkään ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Syksyn harjoittelu toteutetaan yhteistyössä Wellness Centerin kanssa

Syksystä 2023 eteenpäin harjoittelu toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa yhteistyössä Savonian Wellness Centerin ja iäkkäiden ihmisten kanssa. Wellness Center (WEC), entinen Viretori, on oppimisympäristö Savonia-ammattikorkeakoulussa. WEC:llä harjoittelua suorittaa vuosittain 70-80 opiskelijaa pääosin terveysalalta tuottaen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita yksilöasiakkaille, Kuopion kaupungille, Hyvinvointialueelle ja yrityksille. Työharjoittelua WEC:llä toteuttavat myös tradenomi- ja kansainväliset opiskelijat. Opiskelijat työskentelevät kahden hengen tiimeissä harjoittelun ajan. Iäkkäiden asiakkaiden hankinta tapahtuu Savonian Wellness Centerin kautta eri yhteistyökanavia hyödyntäen. Kuntoutus-harjoittelun asiakkaat ohjautuvat palveluun palveluohjauksen ja WEC:n kotikäyntien kautta. Wellness Centerillä on tarjolla palveluita ikä-ihmisille kotikäyntien ja yhteistyökumppaneiden tiloissa järjestettyjen ryhmätoimien muodossa.

Harjoittelun toteuttaminen

Harjoittelu toteutuu koko syyslukukauden 2023 ajalla. Opiskelijat käyvät oman asiakkaansa luona kotikäynneillä kahden viikon välein yhteensä seitsemän kertaa. Opiskelijat koostavat kotikäynneistä opiskelutehtäviä. Harjoittelun väliviikoilla opiskelijat käyvät fysioterapian opettajan kanssa pienryhmittäin ohjauskeskusteluita harjoittelun teemoista ja saavat opettajalta ohjausta kuntoutusmenetelmien valintaan. Ohjauskeskusteluissa pohditaan muun muassa asiakkaalle soveltuvia toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ja soveltuvia kuntoutus- sekä terveydenedistämisen keinoja. Keskustelua käydään asiakkaan tietosuojaa kunnioittaen.

Harjoittelun alussa asiakkailta pyydetään kirjallisesti kuvaus- ja videointilupa oppimistehtäviä varten. Asiakkailta kysytään myös lupa tietojen tallentamisesta Wellness Centerin asiakastietojärjestelmään Diariumiin, johon opiskelijat harjoittelevat oman asiakkaansa tietojen kirjaamista fysioterapiaprosessin mukaisesti. Potilastietojen kirjaamisen taitoa on tärkeää harjoitella opintojen aikana, sillä potilastietojen kirjaaminen on lakisääteistä (27.8.2021/784). Diarium-järjestelmästä opiskelijat eivät näe muiden asiakkaiden tietoja. Asiakkaan henkilötiedot tulevat opintojakson opettajan, Wellness Centerin koordinaattorin ja asiakkaan kanssa työskentelevien 2-3 opiskelijan tietoon.

Kotikäynneillä opiskelijat perehtyvät asiakkaansa arkeen ja toteuttavat kotikäyntien yhteydessä toimintakyvyn arviointia, asiakkaan terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa ja tarkastelevat asuin- ja elinympäristön esteettömyyttä. Kotikäynneillä arvioidaan esimerkiksi asiakkaan apuvälineiden tarvetta ja selvitetään, millaisista kuntoutuspalveluista asiakasta voisi hyötyä ja mihin palveluihin asiakas olisi oikeutettu esimerkiksi ikänsä tai toimintakyvyn rajoitteidensa puolesta. Opiskelijat harjoittelevat asiakkaan kanssa ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa osana terveyden edistämisen taitojen harjaantumista ja kokeilevat erilaisia terveys- tai hyvinvointiteknologioita asiakkaansa kanssa. Lisäksi tavoitteena on myös harjoitella etäyhteydellä asiakaskohtaamista, mikäli asiakkaalta löytyy etäyhteyksiin sopivat laitteet.

Opiskelijat esittelevät harjoitteluun liittyvät tehtävät seminaareissa samaa harjoittelua tekeville opiskelijakollegoilleen sekä ohjaavalle fysioterapian opettajalle. Oppimistehtävissä opiskelijat raportoivat kotikäynneillä tekemiään havaintoja ja harjoittelun toteutusta. Raportointi tapahtuu eettisiä periaatteita noudattaen anonyymisti eli asiakas ei ole tunnistettavissa tehtävistä eikä video- tai kuvamateriaalista. Opiskelijat tekevät toistensa tehtävistä vertaisarviointia ja opintojakson opettaja arvioi tehtävät opintosuoritusten hyväksymiseksi.

Kuntoutusharjoittelun toivotaan kokonaisuudessaan edistävän monipuolisesti iäkkäiden asiakkaiden toimintakykyä ja tuovan heille tietoa omasta toimintakyvystään sekä erilaisista kuntoutuksen mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi samalla, kun fysioterapian opiskelijat oppivat iäkkään kohtaamista ja oppivat kuntoutuksen menetelmistä. Syksyllä 2023 harjoittelusta tullaan keräämään opiskelijapalautetta ja kartoittamaan iäkkäiden asiakkaiden kokemuksia opiskelijoiden työskentelystä. Saadun palautteen avulla harjoittelua tullaa edelleen kehittämään tulevaisuudessa.

Kirjoittajat:

Saijamari Hiltunen, fysioterapeutti, TtM, AmO, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu saijamari.hiltunen@savonia.fi

Sanna Hukkanen, fysioterapeutti YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu, sanna.hukkanen@savonia.fi

Salla Lommi, fysioterapeutti YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, salla.lommi@savonia.fi

Äijö Marja, fysioterapeutti, TtT, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, marja.aijo@savonia.fi

Lähteet:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 27.8.2021/784. Helsinki. Viitattu 31.5.2023. Saatavissa: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210784

Äijö M, Kauppinen T, Niskanen S, Rasmus M, Unkeri P, Tunkkari A-M & Havulinna S. 2022. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi kotikuntoutuksessa. TOIMIA-suositus ID S030/26.10.2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi/article/tms00058?toc=802599 

Kuvat: Adobe Stock -kirjasto